سی‌وب در باره بایگانی فهرست › اشتراک ›

وام‌واژه‌ها: املا یِ اصلی یا املا یِ فارسی؟

شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۳‏‏، ساعت ِ 16:15

در نگارش ِ وام‌واژه‌ها یِ فرنگی دو رویکرد ِ متفاوت وجود دارد: (۱) نگارش به املا یِ اصلی با حروف ِ لاتینی، (۲) نگارش به الفبا یِ فارسی. از دید ِ من، هر یک از این رویکردها معنا و کاربردي ویژه دارد.

۱. املا یِ اصلی:

با نگارش ِ وام‌واژه‌ها به املا یِ اصلی، در جمله، با دو شیوه یِ متفاوت ِ نگارش روبه‌رو می شویم؛ یکي روش ِ نگارش ِ فارسی، و دیگري فرنگی. این حالت بسیار همانند ِ کدگردانی در افراد ِ دوزبانه است، که نیمي از جمله را به یک زبان می گویند، و نیمي یا بخشي از آن را به زبان ِ دیگر.

علّت ِ این کار ممکن است ندانستن یا فراموش‌کردن ِ برابر ِ فارسی، گریز از برابرسازی، اشاره به اصل ِ واژه، یا جز این‌ها باشد؛ امّا هر چه باشد، نویسنده آن را به عنوان ِ واژه یِ بیگانه، و نه وام‌واژه، تلقّی کرده است.

در نمونه یِ زیر، نویسنده مفهوم ِ اصلی یِ community را تعریف کرده، و یا نیازي به برابرسازی برا یِ آن ندیده، یا توان اش را نداشته.

community همان جایي'ست که فرد به واسطه یِ عضویت ِ صرف ِ خیش در یک جمع ِ انسانی صاحب ِ شرایط ِ تولید می شود.

۲. املا یِ فارسی:

در برابر، نگارش ِ واژه به املا و رسمولخطّ ِ فارسی به آن معنا'ست که نویسنده وجود ِ واژه را نیاز ِ زبان ِ فارسی تلقّی کرده و آن را به عنوان ِ وام‌واژه پذیرفته است. در این حالت، تلفّظي نرم‌شده، مطابق با ویژگی‌ها یِ آوایی و واجی یِ فارسی، یا حتّا ساختگی به واژه داده می شود.

در نمونه یِ زیر، نویسنده پذیرفتن ِ community به عنوان ِ یک وام‌واژه را لازم دانسته، و خود «کمونته»، تلفّظ ِ فرانسوی یِ آن، را پیشنهاد کرده است.

«کمونته» همان جایي'ست که فرد به واسطه یِ عضویت ِ صرف ِ خیش در یک جمع ِ انسانی صاحب ِ شرایط ِ تولید می شود.

Dar negâreŝ e vâmvâĵehâ ye farangi do ruykard e motafâvet vojud dârad: (1) negâreŝ be emlâ ye asli bâ horuf e lâtini, (2) negâreŝ be alefbâ ye fârsi. Az did e man, har yek az in ruykardhâ maënâ vo kârbord i  viĵe dârad.

1. Emlâ ye Asli:

Bâ negâreŝ e vâmvâĵehâ be emlâ ye asli, dar jomle, bâ do ŝive ye motafâvet e negâreŝ ruberu mi ŝavim; yek i raveŝ e negâreŝ e fârsi, va digari farangi. In hâlat besiyâr hamânand e kodgardâni dar afrâd e dozabâne ast, ke nim i az jomle râ be yek zabân mi guyand, va nim i yâ baxŝ i az ân râ be zabân e digar.

Ellat e in kâr momken ast nadânestan yâ farâmuŝkardan e barâbar e fârsi, goriz az barâbarsâzi, eŝâre be asl e vâĵe, yâ joz inhâ bâŝad; ammâ har ce bâŝad, nevisande ân râ be onvân e vâĵe ye bigâne, va na vâmvâĵe talaqqi karde ast.

Dar nemune ye zir, nevisande mafhum e asli ye ‘community’ râ taërif karde, va yâ niyâz i be barâbarsâzi barâ ye ân na dide, yâ tavân aŝ râ na dâŝte:

‘Community’ hamân jâ i’st ke fard be vâsete ye ozviyat e serf e xiŝ dar yek jamë e ensâni sâheb e ŝarâyet e towlid mi ŝavad.

2. Emlâ ye Fârsi:

Dar barâbar, negâreŝ e vâĵe be emlâ vo rasmolxatt e fârsi be ân maënâ’st ke nevisande vojud e vâĵe râ niyâz e zabân e fârsi talaqqi kade va ân râ be onvân e vâmvâĵe pazirofte ast. Dar in hâlat, talaffoz i narmŝode, motâbeq bâ viĵegihâ ye âvâi yo vâji ye fârsi, yâ hattâ sâxtegi be vâĵe dâde mi ŝavad.

Dar nemune ye zir, nevisande paziroftan e ‘community’ be onvân e yek vâmvâĵe râ lâzem dâneste, va xod “komonte”, talaffoz e farânsavi ye ân, râ piŝnehâd karde ast:

“Komonte” hamân jâ i’st ke fard be vâsete ye ozviyat e serf e xiŝ dar yek jamë e ensâni sâheb e ŝarâyet e towlid mi ŝavad.

خطّ ۆ نگارش 

اهمّیّت ِ ویرگول

سه شنبه ۱۳ آبان۱۳۹۳‏‏، ساعت ِ 15:12

برا یِ نشان‌دادن ِ اهمّیّت ِ ویرگول، همه جمله یِ «بخشش لازم نیست، اعدام اش کنید» را شنیده ایم؛ امّا این جمله، گذشته از مصنوعی‌بودن اش، اهمّیّت ِ جا یِ ویرگول را نشان می‌دهد. اهمّیّت ِ ویرگول در جمله‌ها یِ عادی یِ روزانه، که آهنگ و درنگ معنا یِ آن‌ها را دگرگون می‌کند، آشکارتر است:

۱. چه فیلم ِ خوبي بود لعنتی!

۲. چه فیلم ِ خوبي بود، لعنتی!

در (۱) لعنتی به فیلم نسبت داده شده – «آن لعنتی چه فیلم ِ خوبي بود!». امّا در (۲) لعنتی به خود ِ شنونده نسبت داده می‌شود – «ای لعنتی، چه فیلم ِ خوبي بود!».

Barâ ye neŝândâdan e ahammiyyat e virgul, hame jomle ye “Baxŝeŝ lâzem nist, eëdâm aŝ konid” râ ŝenide im; ammâ in jomle, gozaŝte az masnui-budan aŝ, ahammiyyat e ye virgul râ neŝân mi dehad. Ahammiyyat e virgul dar jomlehâ ye âdi ye ruzâne, ke âhang o derang maënâ ye ânhâ râ degargun mi konad, âŝkârtar ast:

1. Ce film e xub i bud laënati!

2. Ce film e xub i bud, laënati!

Dar (1) laënati be film nesbat dâde ŝode – “Ân laënati ce film e xub i bud!”. Ammâ dar (2) laënati be xod e ŝenavande nesbat dâde mi ŝavad – “Ey laënati, ce film e xub i bud!”.

خطّ ۆ نگارش 

ow ov av

پنجشنبه ۲۹ اسفند۱۳۹۲‏‏، ساعت ِ 9:1

آوا یِ /ow/ را در دبستان آموزش نه می دهند؛ با آن که بسامد ِ بالا ای هم در واژگان ِ فارسی یِ ناب و هم در وام‌واژه‌ها یِ عربی‌بنیاد دارد. برا یِ نمونه:

در فارسی: پی‌رۏ، پرتۏ، رۏشن، نۏ، مۏ، جۏ، رۏزنه، کۏدن، لۏده، گۏجه، مۏز، اۏرنگ، گۏهر، گرۏ، گرۏگان، سۏگند، سۏدا، خۆدرۏ، دۏ، پادۏ، سۏغات، تلۏتلۏ، هۏله؛
در عربی‌بنیادها: تۏضیح، تۏحید، تۏطئه، اۏج، مۏج، نۏع، زۏج، قۏم، صۏت، مۏرد، تۏهین، سرلۏحه، مۏهوم، مۏجود، دۏره، دۏره‌گرد، دۏلت، هۏل، فردۏس.

برخ ای، این آوا را، به صِرف ِ این که در تهران به شکل ِ /o/ یِ کشیده ادا می کنند، همان /o/ می‌دانند؛ امّا تبدیل ِ آن پیش از واکه‌ها، به /ov/ یا گاه به اصل ِ خۆد، /av/، هم (۱) تفاوت ِ آن با /o/ را اثبات می کند، هم (۲) چنین می نماید که /w/ گونه یِ دیگر ای از /v/ باشد.

پیرۏ + ان ← پیرُوان؛
جۏ + ین ← جُوین؛
نۏ + ین ← نُوین؛

پیرۏ + ی ← پیرَوی؛
جۏ +  َنده ← جَونده؛
شنۏ + ا ← شنَوا.

علّت ِ دیگر ِ جداکردن ِ دۆواکه یِ /ow/ به واکه یِ /o/ و همخان ِ /w/، جدااُفتادن ِ آن‌ها در دۆ هجا، در نمونه‌ها یِ بالا'ست:
پیروان ← پی رُ وان؛
نوین ← نُ وین؛
شنوا ← شِ نَ وا.

Âvâ ye /ow/ râ dar dabestân âmuzeŝ ne mi dehand; bâ ân ke basâmad e bâlâ i ham dar vâĵegân e fârsi ye nâb va ham dar vâmvâĵehâ ye arabi-bonyâd dârad. Barâ ye nemune:

Dar fârsi: peyrow, partow, rowŝan, now, mow, jow, rowzane, kowdan, lowde, gowje, mowz, owrang, gowhar, gerow, gerowgân, sowgand, sowda, xodrow, dow, pâdow, sowĝât, telowtelow, howle;
Dar arabi-bonyâdhâ: towzih, towhid, towtee, owj, mowj, nowë, zowj, qowm, sowt, mowred, towhin, sarlowhe, mowhum, mowjud, dowre, dowregard, dowlat, howl, ferdows.

Barx i, in âvâ râ, be serf e in ke dar Tehrân be ŝekl e /o/ ye keŝide adâ mi konand, hamân /o/ mi dânand; hamân /o/ mi dânand; ammâ tabdil e ân piŝ az vâkehâ, be /ov/ yâ gâh be asl e xod, /av/, ham (1) tafâvot e ân bâ /o/ râ esbât mi konad, ham (2) conin mi nemâyad ke /w/ gune ye digar i az /v/ bâŝad.

Peyrow + ân → peyrovân;
jow + in → jovin;
now + in → novin;

peyrow + i → peyravi;
jow + ande → javande;
ŝenow + â → ŝenavâ.

Ellat e digar jodâkardan e dovâke ye /ow/ be vâke ye /o/ vo hamxân e /w/, jodâoftâdan e ânhâ dar do hejâ, dar nemunehâ ye bâlâ’st:

peyrovân → pey.ro.vân;
novin → no.vin;
ŝenavâ → ŝe.na.vâ.

خطّ ۆ نگارش 

توان‌ها یِ هزار

شنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۲‏‏، ساعت ِ 12:33

برا یِ گفتن/خاندن ِ عددها یِ بزرگ ناچار ایم از واژه‌ها ای بهره ببریم که ریشه ای از عددها یِ یونانی را در خود دارند: میلیون، بیلیون/میلیارد، تریلیون، کوئدریلیون، کوئنتیلیون، سکستیلیون، سپتیلیون،…!

دژآوایی یِ خود ِ این واژگان به کنار، به‌یادسپردن ِ ارتباط ِ آن‌ها با عددها نیز هیچ آسان نیست؛ چنان که برا یِ نمونه کوئنتیلیون که از ریشه یِ «۵» ِ یونانی'ست، نه توان ِ ۵م ِ هزار (۱۰۱۵)، که حاصلِ‌ضرب ِ توان ِ ۵ ِ هزار در هزار است؛ یعنی ۱۰۱۸=۱۰۰۰×۱۰۱۵!

پیشنهاد ِ من کاربرد ِ «هزار+توان» برا یِ نامیدن ِ این عددها'ست؛ یعنی میلیون را بگوییم هزارهزار، و سپس آن را به «هزاردو» کوتاه کنیم؛ به همین شیوه، بیلیون را هزارسه، تریلیون را هزارچهار و تا آخر. در نتیجه، اگر بگوییم «هزارشش»، می‌دانیم منظور توان ِ ۶م ِ هزار (۱۰۱۸) یعنی همان کوئنتیلیون است.

همچنین، به همین شیوه، عددها یِ کسری را هم می‌توانیم به جا یِ میلیونم، بیلیونم، تریلیونم،… بگوییم: هزاردوم، هزارسوم، هزارچهارم،….

نمونه:
۲٬۳۰۵٬۴۵۷٬۶۰۱: دوهزارسه و سیصد و پنج‌هزاردو و چارصد و پنجاه و هفت‌هزار و ششصد و یک؛
۰٫۰۱۰٬۲۳۰٬۸۰۴: ده‌هزاردو و دویست و سی‌هزار و هشتصد و چهار هزارسوم.

Barâ ye goftan/xândan e adadhâ ye bozorg nâcâr im az vâĵehâ i bahre be barim ke riŝe i az adadhâ ye yunâni râ dar xod dârand: miliyon, biliyon/miliyârd, teriliyon, kuadriliyon, kuantiliyon, sekstiliyon, septiliyon,…!

Doĵâvâi ye xod e in vâĵegân be kenâr, beyâdsepordan e ertebât e ânhâ bâ adadhâ niz hic âsân nist; conân ke barâ ye nemune kuantiliyon ke az riŝe ye “5” e yunâni’st, na tavân e 5-om e hezâr (1015), ke hâsel-e-zarb e tavân e 5 e hezâr dar hezâr ast; yaëni 1015×1000=1018!

Piŝnehâd e man kârbord e “hezâr+tavân” barâ ye nâmidan e in adadhâ’st; yaëni miliyon râ be guim hezârhezâr, va sepas ân râ be “hezârdo” kutâh konim; be hamin ŝive, biliyon râ hezârse, teriliyon râ hezârcâr, va tâ âxer. Dar netije, agar be guim “hezârŝeŝ”, mi dânim manzur tavân e 6-om e hezâr (1018) yaëni hamân kuantiliyon ast.

Hamconin, be hamin ŝive, adadhâ ye kasri râ ham mi tavânim be jâ ye miliyonom, biliyonom, teriliyonom,… be guim: hezârdovom, hezârsevom, hezârcârom,….

Nemune:
2’305’457’601: dohezârse vo sisad o panjhezârdo vo cârsad o panjâh o hafthezâr o ŝeŝsad o yek;

0,010’230’804: dahhezârdo vo devist o sihezâr o haŝtsad o câr hezârsevom.

واژه‌سازی 

فاصله در نشانه‌گذاری

یکشنبه ۱۵ دی۱۳۹۲‏‏، ساعت ِ 17:43

پیش‌تر، در باره یِ معنا و کاربرد ِ نشانه‌ها یِ نگارشی نوشته ام؛ امّا رعایت ِ اصول ِ فاصله‌گذاری پیرامون ِ نشانه‌ها یِ نگارشی به زیبایی یِ نوشتار ۆ درک ِ آسان‌تر ِ مفهوم ِ آن نشانه‌ها کمک می کند. طبق ِ قرارداد، هر جزئ ِ نگارش، چه واژه و چه نشانه، تنها وجود یا نه‌بود ِ فاصله یِ پیش از خۆد را تعیین می کند. این اصل‌ها عبارت اند از:

کمان‌سانان

کمان‌ها ()، قلّاب‌ها []، ابروها {}، گیومه‌ها «»، بی‌فاصله از واژه‌ها یِ درونی ی-اشان، و از راست فاصله‌دار نگاشته می شوند.

کوه ِ دماوند (به بلندا یِ ۵٬۶۷۱ متر)

امریکا [در] این سال‌ها به دون ِ …

«آخر ِ شاه‌نامه» یِ اخوان ِ ثالث

نقطه‌سانان

نشانه‌ها یِ نقطه (.)، ویرگول (،)، دۆنقطه (:)، نقطه‌ویرگول (؛)، پرسش (؟)، و تعجّب (!) از راست بی‌فاصله نگاشته می شوند.

یک دسته رز ِ سرخ، سفید، و صورتی.

خونسرد باش!

دۆ راه هست: با قطار، یا با اتۆبوس.

سه‌نقطه (…)

سه‌نقطه می تواند کاربردها یِ متفاوت ای داشته باشد، که در هر کاربرد فاصله‌گذاری یِ خاصّ ای هم می طلبد:

۱. اگر نماینده یِ جمله یا واژه یِ ناتمام باشد، همچۆن نقطه‌سانان از راست بی‌فاصله نگاشته می شود؛

کیف ۆ کتاب ۆ دفتر ۆ…، همه را بی ی-آور.

همان‌طۏر که می گفت «ستا…»، خشک اش زد!

[کشیدگی:] بـ…له! [لکنت:] بـ…بـ…بله!

۲. اگر نماینده یِ یک/چند واژه یِ حذف‌شده یا جاافتاده باشد، همچۆن یک واژه یِ مستقل، فاصله‌دار نگاشته می شود.

… این دیدگاه را به چالش می کشد، که امریکا … تغییر ای نه کرده است.

Piŝtar, dar bâre ye mënâ vo kârbord e neŝânehâ ye negâreŝi neveŝte am; ammâ reâyat e osul e fâselegozâri pirâmun e neŝânehâ ye negâreŝi be zibâi ye neveŝtâr o dark e âsântar e mafhum e ân neŝânehâ komak mi konad. Tebq e qarârdâd, har jozë e negâreŝ, ce vâĵe va ce neŝâne, tanhâ vojud yâ nabud e fâsele ye piŝ az xod râ taëyin mi konad. In aslhâ ebârat and az:

Kamânsânân

Kamânhâ (), qollâbhâ [], abruhâ {}, giyumehâ ye taki (‘’) yo dotâi (“”) bifâsele az vâĵehâ ye daruni y-eŝân va az cap fâseledâr negâŝte mi ŝavand.

Kuh e Damâvand (be bolandâ ye 5’671 metr)

Emrikâ [dar] in sâlhâ be dun e …

“Âxer e Ŝâhnâme” ye Axavân e Sâles

Noqtesânân

Neŝânehâ ye noqte (.), virgul (,), donoqte (:), noqtevirgul (;), porseŝ (?), va taajjob (!) az cap bifâsele negâŝte mi ŝavand.

Yek daste roz e sorx, sefid, va surati.

Xunsard bâŝ!

Do râh hast: bâ qatâr, yâ bâ otobus.

Senoqte (…)

Senoqte mi tavânad kârbordhâ ye motafâvet i dâŝte bâŝad, ke dar har kârbord fâselegozâri ye xâss i ham mi talabad:

1. agar nemâyande ye jomle yâ vâĵe ye nâtamâm bâŝad, hamcon noqtesânân az cap bifâsele negâŝte mi ŝavad;

Kif o ketâb o daftar o…, hame râ bi y-âvar.

Hamântowr ke mi goft “setâ…”, xoŝk aŝ zad!

[keŝidegi:] Ba…le! [loknat:] B…b…bale!

2. agar nemâyande ye yek/cand vâĵe ye hazfŝode yâ jâoftâde bâŝad, hamcon yek vâĵe ye mostaqell, fâseledâr negâŝte mi ŝavad.

… in didgâh râ be câleŝ mi keŝad, ke Emrikâ … taĝyir i na karde ast.

بازنوشته ای از هوده :: Hude‏‏ Bazneveŝte i az

خطّ ۆ نگارش 

«« پیش‌تر